Gmina w Parku, inwestycje i kierunki rozwoju

Celem strategicznym rozwoju Gminy jest stały wzrost poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Temu nadrzędnemu celowi podporządkowane są, poprzedzone dokładną analizą, kierunki rozwoju Gminy Izabelin. Wynikają one przede wszystkim z konieczności likwidacji istniejących zaległości i ograniczeń rozwojowych, zwłaszcza w sferze infrastruktury służącej ochronie środowiska naturalnego oraz z konieczności zaspokojenia różnorodnych potrzeb społecznych i gospodarczych. W związku z tym priorytetem władz samorządowych były i są działania inwestycyjne, zbliżające i realizujące ten cel.

Jedną z pierwszych i większych inwestycji Gminy stała się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Prace budowlane rozpoczęły się w 1995 roku. Szkoła została powiększona o nowy budynek, który od roku 1998 służy dzieciom z klas 0-3. Starszą "część szkoły przeznaczono na Gimnazjum. Obecnie gminna baza oświatowa wymaga znacznego powiększenia. Pierwszy krok w tym kierunku został już wykonany. Gmina Izabelin pozyskała blisko 2 hektary terenu wraz z budynkiem koszarowym. Priorytetem jest

wybudowanie nowego gimnazjum, ale w dalszych planach na zrewitalizowanych terenach powojskowych pojawią się także obiekty sportowe: kryty basen oraz hala sportowa.

Kolejną inwestycją, która oprócz funkcji edukacyjnych, zaoferuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu będzie budowa Centrum Kultury w Izabelinie. Mieszkańcy już wkrótce do swej dyspozycji będą mieli nowoczesną, skomputeryzowaną bibliotekę, kawiarenkę internetową, wielofunkcyjną salę wraz z zapleczem technicznym. Piętro budynku zostanie zaadoptowane na pomieszczenie ogniska świetlicy opiekuńczej. Cały obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie plany dotyczące przyszłości Gminy Izabelin mają na celu zbliżenie standardu życia jej mieszkańców do europejskiego poziomu. Służy temu także nawiązywanie stałej współpracy z gminami europejskimi, a więc cenna wymiana doświadczeń ekonomiczno-gospodarczych, społecznych i kulturowych. Likwidacja niedoborów poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków), modernizacja układu drogowego jest wciąż jednym z pilniejszych problemów wielu Gmin, głównie dlatego, że tego typu inwestycje wiążą się z ogromnymi kosztami. Gmina Izabelin stara się wykorzystywać okazję płynące z członkostwa w Unii Europejskiej. Z funduszu SAPARD udało się w roku 2003 pozyskać część środków na budowę ulicy Kościuszki oraz na rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Gminy Izabelin.

Pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki", systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowa ulicy Krasińskiego to z pewnością dwie największe inwestycje rozpoczęte w roku 2004.

Obie inwestycje, istotne dla strategii rozwoju obszaru, przyczynią się do podwyższenia standardu życia mieszkańców. Kolejne inwestycje, przede wszystkim objęcie całej Gminy siecią wodociągową i kanalizacyjną, służyć mają rozwiązaniu konkretnych problemów i potrzeb mieszkańców.

Magnesem i „bogactwem naturalnym" Gminy jest Kampinoski Park Narodowy. Zieleń, spokój, czyste powietrze przyciąga wielu. Z myślą o nich jednym z kierunków rozwoju jest zwiększenie i sprawna obsługa ruchu turystycznego, a także infrastruktura sprzyjająca ochronie środowiska, W pobliżu oczyszczalni ścieków powstanie zbiornik retencyjny, który oprócz spełniania swoich podstawowych funkcji stanie się z pewnością kolejnym ciekawym krajobrazowo miejscem spacerowym.

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej