Mieszkańcy

Nasza gmina ma obecnie około 8000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi około 160 osób / km2 i odpowiada przeciętnej w powiecie. Jeżeli jednak odejmiemy tereny parku narodowego, to faktyczna gęstość zaludnienia wyniesie ponad 600 osób / km2, co jest wskaźnikiem porównywalnym z częścią peryferyjnych gmin samej Warszawy.

 Od utworzenia gminy do dziś, to znaczy w latach 1995-99, przybyło około 1000 osób, z czego tylko kilkanaście to efekt przyrostu naturalnego. Przeważająca większość nowych mieszkańców ta dorosłe osoby, które świadomie wybrały naszą gminę jaka "swoje miejsce na ziemi", uciekając tu wraz z rodzinami z przeludnionej stolicy.

Tendencja migracyjna trwa zresztą od wielu lat i wszystko wskazuje na to, że jeszcze wzrośnie. Sprawia ona, że odsetek ludzi zawodowo czynnych jest w naszej gminie wysoki i wynosi ponad 60%, z czego stosunkowo dużą część stanowią osoby z wykształceniem średnim lub wyższym; niemało jest też znanych postaci ze świata nauki, kultury, polityki i biznesu.  Oczywiście większość z nich pracuje w Warszawie, co pociąga za sobą wiele skutków, takich choćby jak codzienny poranny i wieczorny tłok na drodze dojazdowej, czy też regularne korzystanie z zaplecza wielkiego miasta, a to z kolei oznacza mniejszy popyt na miejscowe usługi dla ludności oraz handel. Jednakże coraz więcej osób znajduje już zatrudnienie na terenie naszej gminy, gdzie z roku na rok przybywa nowych miejsc pracy w firmach handlowych, usługowych oraz niezbyt jeszcze licznych zakładach prowadzących tu nieuciążliwą dla środowiska produkcję. Pomimo nominalnie wiejskiego charakteru gminy tylko minimalna liczba osób utrzymuje się tu częściowo z pracy na roli. Stopa bezrobocia wynosi 1,2%, co jest jednym z najniższych wskaźników w Województwie Mazowieckim.

Dzieci i młodzież stanowią jedną czwartą mieszkańców Gminy Izabelin. Z tej liczby prawie 20% to przedszkolaki, 40% to uczniowie szkoły podstawowej, zaś młodzież gimnazjalna stanowi kolejne 20%. Mają oni możliwość kształcenia się na terenie naszej gminy w istniejących tutaj placówkach oświatowych, choć część dzieci ze względu na odległość korzysta ze szkoły podstawowej na granicy Mościsk i Bielan. Jedynie młodzież w wieku licealnym zmuszona jest, jak do tej pory, do korzystania ze szkół warszawskich.

Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią zaledwie 15% ludności naszej gminy. Są to pierwsi warszawscy imigranci, którzy osiedlali się tu we wcześniejszych latach, przede wszystkim zaś rdzenni mieszkańcy tych terenów, którzy pamiętają je jeszcze sprzed wojny i niejedna mogliby nam on ich opowiedzieć.

Oprócz ludności zamieszkującej stale istnieje też znaczna grupa mieszkańców sezonowych, korzystających z dość licznych jeszcze działek i domków letniskowych. Są to najczęściej mieszkańcy Warszawy, zwłaszcza jej dzielnic północno - zachodnich i centralnych. Liczba ich jednak zmniejsza się na rzecz osiadłych na stale, w miarę stopniowego wypierania działek letniskowych i dawnej, często substandardowej zabudowy przez nowe osadnictwo.

źródło: PAG i Marek Ferchmin

image

Poznaj Izabelin

Informacje

Czytaj Więcej
image

Autobusem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Samochodem

Komunikacja

Czytaj Więcej
image

Lokalizacja

Mapy i plany

Czytaj Więcej